Kredyt na zakup środków do produkcji rolniczej

Z kredytu mogą korzystać znani, wieloletni Klienci naszego Banku, którzy wywiązywali się z wszelkich zobowiązań wobec Banku.


Kredyt może być udzielony na:

1. zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,


2. zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,


3. zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,


4. zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,


5. zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,


6. zakup paliwa na cele rolnicze.

Wysokość kredytu nie może przekroczyć łącznie równowartości 1500,00zł przypadających na jeden hektar użytków rolnych, ustalonych w oparciu o nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy właściwego do pobierania podatku rolnego. Kredyt może być udzielony również na zakup środków do produkcji rolniczej na gruntach dzierżawionych. Umowa dzierżawy musi być zawarta co najmniej na okres korzystania z kredytu. Kredyt może być udzielony na okres do 12 miesięcy. Spłata kredytu następuje w ratach wraz z odsetkami. Raty spłaty kapitału i odsetek ustalane są w zależności od rodzaju i cyklu produkcji.


Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki, zgodnie z Uchwałą Zarządu PBS. Od udzielonego kredytu pobierana jest prowizja zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obowiązującą w PBS. Zabezpieczenie kredytu - zgodnie z Regulaminem prawnych form zabezpieczeń, obowiązującym w Banku.